Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Переклад міжнародних стандартів фінансової звітності 2023 року

МСФЗ (завантаження документів за переліком)

МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності»

МСФЗ 2 «Платіж на основі акцій»

МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу»

МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність»

МСФЗ 6 «Розвідка та оцінка запасів корисних копалин»

МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»

МСФЗ 8 «Операційні сегменти»

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»

МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність»

МСФЗ 11 «Спільна діяльність»

МСФЗ 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших суб’єктах господарювання»

МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»

МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання»

МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами»

МСФЗ 16 «Оренда»

МСФЗ 17 «Страхові контракти»

МСБО (завантаження документів за переліком)

МСБО 1 «Подання фінансової звітності»

МСБО 2 «Запаси»

МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів»

МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»

МСБО 10 «Події після звітного періоду»

МСБО 12 «Податки на прибуток»

МСБО 16 «Основні засоби»

МСБО 19 «Виплати працівникам»

МСБО 20 «Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу»

МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів»

МСБО 23 «Витрати за позиками»

МСБО 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони»

МСБО 26 «Облік та звітність щодо програм пенсійного забезпечення»  

МСБО 27 «Окрема фінансова звітність»

МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства»

МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»

МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання»

МСБО 33 «Прибуток на акцію»

МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність»

МСБО 36 «Зменшення корисності активів»

МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи»

МСБО 38 «Нематеріальні активи»

МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»

МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість»

МСБО 41 «Сільське господарство»

Тлумачення (завантаження документів за переліком)

КТМФЗ 1 «Зміни в існуючих зобов’язаннях з виведення з експлуатації, відновлення та подібних зобов’язаннях»

КТМФЗ 2 «Частки учасників кооперативних суб’єктів господарювання та подібні інструменти»

КТМФЗ 5 «Права на частки у фондах на виведення з експлуатації, відновлення та екологічну реабілітацію»

КТМФЗ 6 «Зобов’язання, що виникають внаслідок участі у специфічному ринку - відходів електричного та електронного обладнання»

КТМФЗ 7 «Застосування методу перерахунку згідно з МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»

КТМФЗ 10 «Проміжна фінансова звітність і зменшення корисності»

КТМФЗ 12 «Угоди про концесію послуг»

КТМФЗ 14 «МСБО 19 – Обмеження на активи за визначеною виплатою, вимоги щодо мінімального фінансування та їх взаємозв’язок»

КТМФЗ 16 «Хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницю»

КТМФЗ 17 «Розподіл негрошових активів власникам»

КТМФЗ 19 «Погашення фінансових зобов’язань інструментами власного капіталу»

КТМФЗ 20 «Витрати на розкривні роботи на етапі добування в кар’єрі»

КТМФЗ 21 «Обов’язкові платежі»

КТМФЗ 22 «Операції в іноземній валюті та сплачена авансом компенсація»

КТМФЗ 23 «Невизначеність щодо підходів до податку на прибуток»

ПКТ-7 «Введення євро»

ПКТ-10 «Державна допомога: відсутність конкретного зв’язку з операційною діяльністю»

ПКТ-25 «Податки на прибуток: зміни у податковому статусі суб’єкта господарювання або його акціонерів»

ПКТ-29 «Угоди про концесію послуг: розкриття інформації»

ПКТ-32 «Нематеріальні активи: витрати на вебсайт»