Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Ґендерно-орієнтоване бюджетування на місцевому рівні

Проєкт «Ґендерне бюджетування в Україні» (далі – ҐОБ) розпочав свою роботу в Україні з 2013 року, завершення реалізації – 2018 рік, з подальшим продовженням до 31 грудня 2021 року.

Проєкт реалізується за фінансової підтримки Уряду Королівства Швеції через Шведське агентство міжнародного розвитку (SIDA) для забезпечення консультативної підтримки Міністерства фінансів України у процесі впровадження ґендерно-чутливого бюджетування в України.

На сьогодні це найбільший проєкт у світі із впровадження ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі, метою якого є підвищення економічної ефективності і результативності видатків бюджету, що враховують потреби чоловіків і жінок та їх різних груп. Системний підхід до застосування ҐОБ на державному і місцевому рівні поєднує фінансовий та соціальний аспекти бюджету, а також сприяє скороченню ґендерних розривів в Україні.

У ході реалізації заходів Проєкту забезпечено:

проведення навчальних заходів, нарад та консультацій з питань практичного впровадження ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі, на місцевому рівні;

проведення ґендерного аналізу, підготовка пропозицій та рекомендацій щодо запровадження ҐОБ на рівні місцевих бюджетів, у тому числі пропозицій стосовно внесення змін до нормативно-правових актів;

вивчення міжнародного досвіду у сфері впровадження ҐОБ;

здійснення інформаційно-просвітницьких заходів.

Впродовж 2015-2019 років у всіх областях (крім Луганської і Донецької - інший формат співпраці) та м. Києві створено за розпорядженням голів ОДА робочі групи, які здійснюють ряд заходів щодо впровадження ҐОБ в їх регіонах:

проводять ґендерний аналіз програм (цільових, бюджетних), які фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів;

за результатами аналізу розробляють рекомендації і пропозиції щодо врахування ґендерних аспектів у нормативно-правових актах, які регулюють відносини у відповідних галузях, програмах, статистичній та адміністративній звітності та документах, що застосовуються в бюджетному процесі. Врахування цих пропозицій та рекомендацій дозволить зробити видимим те, як по-різному заходи бюджетних програм впливають на людей залежно від їх статі, віку, місця проживання, а також дозволить виміряти вплив цих заходів на скорочення ґендерних розривів;

проводять різні заходи щодо поширення знань про ґендерно орієнтований підхід серед інших учасників бюджетного процесу.

Впродовж 2015-2019 років проведено аналіз 103 бюджетних програм: (2015 – 11 програм, 2016 – 23, 2017 – 25, 2018 – 26, у 2019 році –18) в галузі освіти і науки, охорони здоров’я, соціального захисту та соціального забезпечення, культури і мистецтва, молодіжної політики та фізичної культури і спорту.

Впродовж цього періоду аналіз програм проводився за 50 напрямами видатків місцевих бюджетів (н/д, професійно-технічна освіта, розвиток дитячо-юнацького спорту, запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань, створення банків крові та її компонентів і т.д.).

Серед основних результатів реалізації Проєкту варто зазначити:

-  запровадження ґендерно орієнтованого підходу у бюджетному процесі включено до завдань Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки, в якій міститься положення щодо ҐОБ як елемента загального прагнення до вдосконалення бюджетування, орієнтованого на результат, на державному і місцевому рівнях;

-  Міністерством фінансів України розроблено та схвалено Методичні рекомендації щодо застосування ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі (наказ Міністерства фінансів України № 1 від 2 січня 2019 року);

- Міністерством фінансів України у 2019 році запроваджено норму щодо відображення  головними розпорядниками при формуванні результативних показників бюджетних програм ступеня забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, користі для суспільства з точки зору забезпечення гендерної рівності (зміни до наказу Мінфіну від 10.12.2010  № 1536 «Про результативні показники бюджетної програми»);

- Міністерством фінансів України  схвалено наказ № 130 від 29.03.2019 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання у 2019 році місцевих бюджетів на середньостроковий період», в якому міститься положення, що за рішенням органу, який складає прогноз, за результатами гендерного аналізу бюджетних програм, може зазначатись інформація щодо врахування при прогнозуванні гендерних аспектів;

-  Міністерством фінансів України розроблено та схвалено  наказ № 446 від23.10.2019 «Про огляди витрат державного бюджету», який містить ґендерний аспект.

За 5 років МОН, Мінсоцполітики, Мінмолодьспорт та Державна служба статистики, за рекомендаціями робочих груп з регіонів, внесли зміни до 25 нормативно-правових актів з метою врахування ґендерних аспектів до адміністративної та статистичної звітності, а також документів, що регулюють відносити в тій чи іншій галузі.

За підтримки Проєкту Департамент місцевих бюджетів та галузеві департаменти Міністерства фінансів України опрацювали пропозиції робочих груп з ҐОБ регіонів щодо внесення змін та врахування ґендерних аспектів до зведення планових та фактичних показників, по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів.

Для того, щоб виміряти результати підтримки в областях та м. Києві і рівень змін у бюджетних документах щодо врахування ґендерних аспектів, здійснено аналіз затверджених паспортів бюджетних програм на 2019 рік щодо врахування пропозицій та рекомендацій, які були підготовлені за наслідками ґендерного бюджетного аналізу програм проведеного у 2018 році. Результати аналізу показали, що у 325 паспортах бюджетних програм, які фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, на 2019 рік включено рекомендації Робочих груп щодо врахування ґендерних аспектів. З них 230 паспортів на обласному рівні, 41 паспорт на рівні районів, 39 паспортів – ОТГ, 8 – міст обласного значення та 7 паспортів сільських рад. Це чіткі свідчення змін після проведення ґендерного бюджетного аналізу програм та проведених тренінгів.

Загалом на місцевому рівні протягом 2015-2019 років понад 1000 осіб пройшли навчання та використовують ґендерно орієнтований підхід в бюджетному процесі.

Починаючи з 2018 року Проєкт розширив сферу своєї діяльності на такі адміністративно-територіальні рівні, як міста обласного значення, райони та об’єднані територіальні громади з метою повної інтеграції ґендерно орієнтованого підходу в бюджетний процес на місцевому рівні задля забезпечення принципу єдності бюджетної системи. 

У 2019 році внаслідок проведених  навчальних заходів, нарад та консультацій з питань практичного впровадження ҐОБ на місцевому рівні пройшли навчання 568 осіб (93% жінок та 7% чоловіків), з них 410 фінансистів, з обласного рівня –  113 особи,  з районів – 31 особа, з міст обласного значення –  19 осіб, з об’єднаних територіальних громад  – 405 осіб.

У 2019 році розпочалася співпраця Проєкту ҐОБ з Програмою «U-LEAD з Європою» щодо імплементації навчальної програми для представників ОТГ щодо ҐОБ, його впровадження та застосування у бюджетному процесі, методики проведення ґендерного аналізу бюджетних програм місцевих бюджетів з використанням  Методичних рекомендацій.  Загалом при співпраці Проєкту ҐОБ з Програмою «U-LEAD з Європою» пройшли навчання 370 осіб (90,8% жінок та 9,2% чоловіків) з 309 об’єднаних територіальних громад.  Загалом за 2018-2019 роки навчанням з ҐОБ охоплено 40% ОТГ (створених станом на 01.01.2020 р.).

Задля забезпечення довгострокової сталості впровадження ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі на місцевому рівні з 2017 року працює Школа тренерів з ҐОБ для державних службовців, мета якої надання базових знань та формування навичок з планування та проведення тренінгів з ґендерно орієнтованого бюджетування для учасників бюджетного процесу. Так, протягом  2017-2019 років відбувся випуск 4-х Шкіл тренерів з ҐОБ (всього 45 осіб (89,0% жінок та 11,0% чоловіків) із Закарпатської, Тернопільської, Херсонської, Сумської, Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької, Запорізької, Чернівецької, Черкаської, Донецької, Івано-Франківської областей, м. Києва та Міністерства фінансів України).

За 2015-2019 роки на замовлення та за фінансової підтримки Проєкту ҐОБ, Головними управліннями статистики в областях та м. Києві підготовлено та опубліковано 40 статистичних збірників «Жінки і Чоловіки». Так, у 2015 р. – видано збірники у 5 регіонах; 2016 р. – 6; 2017 р. – 7; 2018 – 12, у 2019 – 10.

У партнерстві з Асоціацією міст України (АМУ) в рамках проєкту «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні», профінансованого USAID, Проєкт розробив курс дистанційного навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування «Ґендерне бюджетування для розвитку громад». В курсі висвітлено як теоретичні проблеми ҐОБ, так і практичний досвід запровадження ҐОБ на місцевому рівні в Україні. Станом на кінець 2019 р. курс прослухало 8011 слухачів онлайн-платформи.

Українським досвідом впровадження та застосування ґендерного підходу у бюджетному процесі цікавляться у світі, так в грудні 2019 року відбувся навчальний тур GIZ для представників (керівників місцевих фінансових органів, фахівців Міністерств фінансів, заступників мерів, фінансових радників) країн Вірменії, Грузії та Азербайджану.

Проєкт ҐОБ співпрацює  щодо застосування ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі на місцевому рівні з асоціаціями, інституціями, міжнародними організаціями та іншими проєктами міжнародної технічної допомоги: ООН Жінки, Національний Демократичний Інститут в Україні, Програмою «ULEAD з Європою», USAID, Асоціацією міст України, Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація сільських, селищних рад та об'єднаних громад України», міжнародною організацією IREX, проєктом ПУЛЬС («Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні») та ін.