Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку в державному секторі

Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 102 "Консолідована фінансова звітність"

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку у державному секторі 103 "Фінансова звітність за сегментами"

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 105 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції"

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби" (зі змінами)

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 "Нематеріальні активи" (зі змінами)

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси" (зі змінами)

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 124 "Доходи"

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 125 "Зміни облікових оцінок та виправлення помилок" (зі змінами)

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 126 "Оренда"

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 127 "Зменшення корисності активів"

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 "Зобов'язання"

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 129 "Інвестиційна нерухомість"

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 130 "Вплив змін валютних курсів" (зі змінами)

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 131 "Будівельні контракти"

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 132 "Виплати працівникам"

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 133 "Фінансові інвестиції"

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 134 "Фінансові інструменти"

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 135 "Витрати"

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 136 «Біологічні активи»

 

План рахунків та типова кореспонденція

План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 № 1203

Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219

Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219

Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з виконання бюджету, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219

Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з виконання місцевого бюджету, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2015 № 1219

Форми фінансової звітності та порядок їх заповнення

Форми фінансової звітності:

форма № 1-дс «Баланс»

форма № 2-дс «Звіт про фінансові результати»

форма № 3-дс «Звіт про рух грошових коштів»

форма № 4-дс «Звіт про власний капітал» (додатки 1-4 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2009 № 1541, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2010 за № 103/17398)

форма № 5-дс «Примітки до річної фінансової звітності» (наказ Міністерства фінансів України від 29.11.2017 № 977)

форма № 6-дс «Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» (додаток до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку у державному секторі 103 «Фінансова звітність за сегментами», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2010 № 1629)

Форми загальної консолідованої фінансової звітності

форма № 1-кдс «Консолідований баланс»

форма № 2-кдс «Консолідований звіт про фінансові результати»

форма № 3-кдс «Консолідований звіт про рух грошових коштів»

форма № 4-кдс «Консолідований звіт про власний капітал» (додатки 1-4 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 102 «Консолідована фінансова звітність», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2010 № 1629)

 

Інші нормативно-правові акти з бухгалтерського обліку в державному секторі

Порядок заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2017 № 307

Порядок бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 02.04.2014 № 372

Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності про виконання державного та місцевих бюджетів в органах Державної казначейської служби України, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 21.10.2013 № 885

Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності суб’єктів державного сектору, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2017 № 1170

 

Типові форми з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядок їх складання, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 13.09.2016 № 818

Типові форми обліку та списання запасів бюджетних установ та інструкція про їх складання, затверджені наказом Державного казначейства України від 18.12.2000 № 130

Типові форми меморіальних ордерів, інших облікових регістрів суб’єктів державного сектору та порядок їх складання, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 08.09.2017 № 755

Типові форми для відображення бюджетними установами результатів інвентаризації, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 17.06.2015 № 572

Форми карток і книг аналітичного обліку суб’єктів державного сектору та порядок їх складання, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.06.2017 № 604

Рекомендації зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку доходів та витрат з кодами бюджетної класифікації, лист Міністерства фінансів України від 30.12.2016 № 31-11420-06-5/37851