Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Функціонування державного внутрішнього фінансового контролю у І півріччі 2018 року

Міністерство фінансів відповідно до ст. 111 Бюджетного кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері державного внутрішнього фінансового контролю, визначає основні організаційно-методичні засади та дає оцінку функціонуванню систем внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту. Відповідно до статті 26 Бюджетного кодексу України розпорядники бюджетних коштів в особі їх керівників організовують внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечують їх здійснення у своїх закладах та підвідомчих бюджетних установах.

Наказом Мінфіну від 13.07.2017 № 627 (зареєстрований в Мін’юсті 15.09.2017 за № 1136/31004) передбачено формування узагальненої звітної інформації про результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту.

З метою реалізації зазначених норм Міністерством фінансів проведено аналіз стану функціонування внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади (ЦОВВ), обласних та Київській міській державних адміністраціях (ОДА) у І півріччі 2018 року та підготовлено інформацію про стан функціонування державного внутрішнього фінансового контролю.

За результатами аналізу встановлено, що незважаючи на певний досягнутий прогрес у реформуванні системи державного внутрішнього фінансового контролю загалом, залишаються недоліки як у запровадженні комплексної системи внутрішнього контролю, так і у здійсненні діяльності з внутрішнього аудиту в ЦОВВ та ОДА.

З урахуванням вимог нормативних документів та розроблених методологічних засад організації внутрішнього контролю окремими органами вживаються заходи з удосконалення систем внутрішнього контролю. Зокрема, в основному формалізовано функціонування такого елементу внутрішнього контролю як внутрішнє середовище, застосовуються заходи контролю, запроваджується моніторинг та періодичні оцінки виконання окремих функцій, процесів і операцій, функціонують системи інформаційного обміну. 
В той же час, у більшості органів на сьогодні не створено комплексної системи внутрішнього контролю, запровадженої керівником, у розумінні статті 26 Бюджетного кодексу та відповідних Методичних рекомендацій (наказ Мінфіну від 14.09.2012 № 995), та/або вона не здійснюється як цілісний процес. Насамперед, це стосується діяльності з управління ризиками, яка запроваджується лише в окремих державних органах.

Діяльність з внутрішнього аудиту на сьогодні запроваджено (зокрема, утворено відповідні підрозділи) практично в усіх ЦОВВ та ОДА. Водночас, попри певний прогрес у розумінні ролі внутрішнього аудиту та практичній реалізації цієї функції, залишаються недоліки при організації та здійсненні діяльності з внутрішнього аудиту в ряді органів, а саме:
- фактична відсутність діяльності з внутрішнього аудиту через повну неукомплектованість посад внутрішніх аудиторів протягом тривалого часу;
- незабезпечення організаційної та функціональної незалежності підрозділів внутрішнього аудиту, їх завантаження завданнями, не пов’язаними безпосередньо зі здійсненням внутрішнього аудиту;
- недоліки та необхідність удосконалення внутрішніх документів з питань проведення внутрішнього аудиту (зокрема, в частині визначення методологічних підходів до процесу ризик-орієнтованого планування, ведення бази даних, визначення/конкретизації порядку проведення внутрішніх оцінок якості, включення обов’язкових положень, передбачених законодавством у сфері внутрішнього аудиту тощо);
- недоліки при плануванні діяльності з внутрішнього аудиту, які впливають на ефективність роботи за відповідним напрямом;
спрямованість внутрішніх аудитів переважно на оцінку законності та достовірності звітності, правильності ведення бухобліку, дотримання актів законодавства (фінансові аудити та аудити відповідності);
- недостатнє дослідження ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей, ефективності планування і виконання бюджетних програм, якості надання адмінпослуг, виконання контрольно-наглядових функцій тощо (аудити ефективності);
- низька результативність проведених внутрішніх аудитів та фактично невиконання вимог в частині спрямування діяльності з внутрішнього аудиту на удосконалення системи управління, запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання коштів, виникненню помилок та інших недоліків у діяльності, поліпшення внутрішнього контролю;
- незначна чисельність працівників підрозділів внутрішнього аудиту (зокрема, співвідносно до кількості об’єктів внутрішнього аудиту), що може негативно впливати на системність охоплення внутрішнім аудитом усіх ризикових сфер діяльності установ, а також тенденція щодо скорочення штатної чисельності працівників підрозділів внутрішнього аудиту;
- нездійснення (або формальне виконання) в окремих органах заходів із забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту, передбачених законодавством у сфері внутрішнього аудиту тощо.

Інформацію про стан функціонування державного внутрішнього фінансового контролю з відповідними пропозиціями направлено Кабінету Міністрів України.
Кабінетом Міністрів України надано відповідне доручення міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській державним адміністраціям (від 28.09.2018 № 34888/1/1-18) щодо опрацювання пропозицій Мінфіну, вжиття заходів до усунення виявлених недоліків та належної організації внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту.

Завантажити додатково інформацію


Завантажити презентаційні матеріали