Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Проведено зовнішню оцінку якості внутрішнього аудиту в Міністерстві закордонних справ України

Відповідно до Порядку здійснення Міністерством фінансів України оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту, затвердженого наказом Мінфіну від 03.05.2017 № 480 та зареєстрованого в Мін’юсті 24.05.2017 за № 663/30531 (далі – Порядок № 480), Міністерством фінансів України проведено оцінку функціонування системи внутрішнього аудиту (зовнішню оцінку якості внутрішнього аудиту) в Міністерстві закордонних справ України.

Під час оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту в МЗС досліджено десять аспектів діяльності з внутрішнього аудиту (з урахуванням вимог п. 4 розділу ІІ Порядку № 480) за 2017 рік – ІІІ квартал 2019 року. За результатами зовнішньої оцінки якості встановлено недоліки при реалізації функції внутрішнього аудиту, зокрема, в частині необхідності:

- чіткого дотримання вимог щодо забезпечення організаційної незалежності підрозділу внутрішнього аудиту;

- спрямування діяльності з внутрішнього аудиту на удосконалення системи управління, внутрішнього контролю, запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання коштів, виникненню помилок та інших недоліків;

- зміни пріоритетів при проведенні внутрішнього аудиту (від орієнтації на відповідність та фінансові аспекти до здійснення системного аналізу та оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій, бюджетних програм, ступеня виконання і досягнення цілей тощо);

- удосконалення основних внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту, зокрема, в частині уточнення та конкретизації важливих аспектів діяльності з внутрішнього аудиту (ризик-орієнтованого планування, внутрішнього оцінювання якості тощо), а також їх оновлення відповідно до змін у законодавстві з питань внутрішнього аудиту;

- здійснення належного ризик-орієнтованого планування діяльності з внутрішнього аудиту;

- збільшення рівня завантаження працівників підрозділу внутрішнього аудиту безпосередньо проведенням внутрішніх аудитів;

- дотримання встановлених вимог при плануванні, проведенні внутрішніх аудитів та документуванні їх результатів (зокрема, щодо здійснення планування внутрішнього аудиту в обсязі встановлених вимог, повноти дослідження питань аудиту, обґрунтованості аудиторських висновків, чіткості та повноти документування обставин та виявлених фактів, оформлення робочих та офіційних документів тощо);

- спрямування аудиторських рекомендацій безпосередньо на удосконалення функціонування системи внутрішнього контролю та удосконалення системи управління;

- систематизації та активізації внутрішніх заходів з професійного розвитку внутрішніх аудиторів;

- запровадження дієвих заходів із забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту тощо.

З метою забезпечення належної реалізації функції внутрішнього аудиту в МЗС за результатами зовнішньої оцінки якості надано рекомендації щодо удосконалення системи внутрішнього аудиту (зокрема, в частині оновлення та удосконалення внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту; запровадження належного ризик-орієнтованого планування з метою зосередження діяльності з внутрішнього аудиту на найбільш ризикових сферах, процесах, функціях; підвищення дієвості заходів із гарантування якості внутрішнього аудиту; вжиття інших заходів для недопущення у подальшому недоліків при організації, проведенні внутрішніх аудитів та реалізації їх результатів).