Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Мінфін: зміни до законодавства про бухгалтерський облік та аудиторську діяльність спрямовані на практичну реалізацію норм європейського законодавства

На розгляді парламенту знаходяться два законопроекти, розроблені Міністерством фінансів з метою подальшої  імплементації європейського законодавства та з врахуванням досвіду реалізації реформ бухгалтерського обліку та аудиту в Україні.

Водночас законопроекти «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (реєстр. № 6244) та «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правових засад провадження аудиторської діяльності в Україні» (реєстр. № 6245) не передбачають концептуальних змін у провадженні аудиторської діяльності чи регулюванні професії, та у правилах ведення бухгалтерського обліку.

Законопроект №6244 дозволить виконати зобов’язання України з імплементації положень Директиви ЄС № 2013/34/ЄС шляхом:

 • впровадження категорії груп материнського підприємства та його дочірніх підприємств (малі, середні та великі) для цілей консолідації, подання і оприлюднення фінансової звітності;
 • звільнення від обов’язкового складання, подання і оприлюднення консолідованої фінансової звітності малі та середні групи з метою спрощення ведення бізнесу та скорочення витрат підприємств;
 • удосконалення вимоги щодо оприлюднення консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським звітом з метою забезпечення прозорості та доступності інформації про фінансову звітність підприємств.

Також деякі норми спрямовані і на удосконалення положень національного законодавства, зокрема щодо вимог до реквізитів первинних документів.

Прийняття цих змін не тільки забезпечить виконання взятих Україною зобов’язань щодо імплементації положень Директиви ЄС № 2013/34/ЄС, але й дозволить удосконалити законодавчі засади ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що сприятиме спрощенню ведення бізнесу, прозорості фінансової звітності та позитивному інвестиційному клімату в Україні.

Запропоновані зміни у законопроекті № 6245 направлені на уточнення норм законодавства з аудиту для забезпечення однозначного їх розуміння і застосування як суб’єктами аудиторської діяльності, так і замовниками аудиторських послуг, що сприятиме підвищенню якості надання аудиторських послуг та рівня довіри як до аудиторського звіту так і до фінансової звітності.

Законопроектом пропонується:

 • удосконалити положення щодо умов конкурсу по обранню суб’єкта аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту підприємств, що становлять суспільний інтерес, оприлюднення цими підприємствами інформації про аудиторські комітети або органи (підрозділи), на які покладаються відповідні функції, з метою забезпечення прозорості в процесі проведення конкурсу;
 • удосконалити положення щодо інформації, яка наводиться в аудиторському звіті за результатами обов’язкового аудиту фінансової звітності з метою забезпечення  відповідності статті 10 Регламенту (ЄС) № 537/2014;
 • доповнити перелік відомостей, які аудитор або суб’єкт аудиторської діяльності має подати до  Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, а також передбачити відповідальність за недостовірність цих відомостей з метою постійної підтримки Реєстру в актуальному стані;
 • надати визначення  терміну  «добра репутація аудитора» та «добра репутація аудиторської фірми», якими передбачити часові обмеження врахування інформації про адміністративні порушення та стягнення, що сприятиме зменшенню репутаційних ризиків;
 • започаткувати спільне проведення аудиту  фінансової звітності для підвищення якості надання аудиторських послуг, зокрема державним компаніям;
 • удосконалити норми щодо порядку атестації аудиторів
 •  розширить можливість участі представників професійних організацій бухгалтерів та аудиторів в роботі Ради нагляду і комісії з атестації за процедурою обрання, визначено законом;
 • врегулювати питання можливості проведення з’їзду аудиторів України дистанційно за допомогою дистанційної електронної системи (зокрема на період обмежень, пов’язаних з пандемією) тощо.

Цей законопроект підтримано Проектом Європейського Союзу «Впровадження практики ЄС з бухгалтерського обліку, фінансової звітності та аудиту в Україні» (EU-FAAR) як такий, що спрямований на практичну реалізацію норм європейського законодавства з аудиту та не знижує поточний високий рівень наближення Закону до відповідного законодавства Європейського Союзу.

Варто зазначити, що проекти актів були оприлюднені для надання пропозицій та зауважень. Мінфіном було опрацьовано чисельні пропозиції бізнесу та представників професій, які в подальшому були частково враховані в фінальних текстах законопроектів.